ZEOLIT - 10...
autorstwa IZI Bardejov
Opublikowano:Glinokrzemian


Co to jest zeolit – klinoptylolit
- p
odczas powstawania Ziemi przyroda zostawiła nam cenny dar - zeolit (klinoptylolit). Jest to naturalny minerał o nadzwyczajnych właściwościach fizycznych, które wynikają z jego szczególnej struktury krystalicznej.

Powstanie
- w
ciągu milionów lat pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia doszło do osadzenia się warstwy popiołu wulkanicznego i jego przemiany fizycznej i chemicznej, która spowodowała powstanie różnorodnej grupy zeolitów, do których zalicza się również klinoptilolit.
   Klinoptilolit należy do zeolitowej grupy heulandytów.

Wykorzystanie
- n
aturalny zeolit - początek wykorzystywania zeolitów datuje się na 50 lata ubiegłego wieku, kiedy to po raz pierwszy bliżej zbadano własności tego naturalnego minerału.
   Kamieniołom oraz bogactwo i czystość tego złoża pozwalają na zaliczenie go do czołówki światowej. Sposób wydobycia w kamieniołomie
w pełni odpowiada nowoczesnym wymaganiom i w możliwie najszerszym zakresie zapewnia przyjazne podejście do środowiska naturalnego.

Struktura
- klinoptilolitu jest utworzona przez trójwymiarową siatkę. Składa się ona z czworościanów krzemianowych (SiO4)4 - połączonych między sobą atomami tlenu, przy czym część atomów krzemianu jest zastąpiona atomami aluminium (AlO4)5-. W ten sposób powstaje charakterystyczna przestrzenna konstrukcja z dużą ilością wnęk połączonych kanalikami, w których znajdują się kationy metali albo molekuły wody.
   Całkowita objętość tych pustych przestrzeni wynosi 24 - 32 %.

Aplikacje
Klinoptilolit - Zeolit ma szerokie zastosowanie w rolnictwie, hodowli i budownictwie, przy ochronie środowiska naturalnego, przy oczyszczaniu wód i spalin oraz w różnych gałęziach przemysłu.

Własności zeolitu i jego zastosowanie;
- szerokie możliwości wykorzystania wynikają przede wszystkim z następujących specyficznych fizyczno-chemicznych własności zeolitu:
* intensywna wymiana jonowa i selektywność,
* odwracalna hydratacja i dehydratacja,
* duża zdolność do sorpcji gazów,
* wysoka termo stabilność,
* odporność na agresywne media.


Mechanizm działania zeolitu

Odwracalna hydratacja i dehydratacja
- jedną z operacji przy przygotowaniu klinoptylolitu jest suszenie w optymalnej temperaturze. Dochodzi przy tym do usunięcia wolnej i związanej wody z siatki krystalicznej, która jest później ponownie wiązana przy kontakcie z materiałami takimi, jak: magazynowane zboże i pasza, podściółka dla zwierząt domowych, a w spalarniach zapobiega kondensacji spalin, itp. klinoptylolit przy niewielkim dawkowaniu stabilizuje wilgotność w określonej objętości i chroni przed niekorzystnym oddziaływanie wody.

Wymiana jonowa
- struktura siatkowa umożliwia klinoptylolitowi działanie, jako wymieniacz jonowy i selektywny adsorbent. Adsorpcja i wymiana jonowa zależy od ładunków i ich wielkości. Im bardziej wielkość jonów jest zgodna z wielkością porów w siatce klinoptylolitu, tym łatwiej są przez nią wychwytywane i zatrzymywane. Średnica porów wejściowych wynosi w przybliżeniu 4 angstremy, co odpowiada średnicy jonów amoniaku NH4+, H2O, 134Cs i 137Cs. Te substancje wykazują największe powinowactwo do wiązania się z klinoptylolitem, który w ten sposób działa jako selektywny adsorbent dla wielu substancji szkodliwych.

Adsorpcja
- klinoptylolit adsorbuje: amoniak, metale ciężkie, radionuklidy, gazy zapachowe i wodę.ZeoCem umożliwia bardzo szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Odwadniacz
 ZeoCem - Naturalny zeolit - Glinokrzemian

  
Produkty z grupy Industry ZeoCem to naturalne odwadniacze - zeolity, które są mikrokrystalicznymi uwodnionymi glinokrzemianami o przestrzennej strukturze z zawartością porów i pustych miejsc o wymiarach molekularnych. Właśnie dzięki tej unikalnej przestrzennej strukturze z ładunkiem ujemnym, produkty z grupy ZeoCem potrafią sorbować różnorodne substancje do swoich kanalików, zarówno polarne, jak i niepolarne, molekuły, nieorganiczne i organiczne, substancje aromatyczne, itp.
   Wyjątkowe własności zeolitu polegają na wychwytywaniu substancji stałych, gazowych i ciekłych. Objętość mikroporów i mikrokanałów stanowi 24 do 32% całkowitej objętości minerału. Podstawą wykorzystania zeolitu - klinoptilolitu w przemyśle są jego adsorpcyjne i molekularne własności sieciowe. Fizycznie przystosowany naturalny zeolit.


ODKRYJCIE WYJĄTKOWĄ SIŁĘ ZEOLITU
* adsorpcja amoniaku, metali ciężkich, radionuklidów, gazów zapachowych, wody,
* silna wymiana jonowa i selektywność,
* rewersyjna hydratacja i dehygratacja.


Osuszacze
   Produkt ZeoCem po aktywowaniu wysoką temperaturą staje się aktywnym sorbentom wilgoci atmosferycznej - odwadniaczem. Wielkość mikroporów i mikroszczelin jest zbliżona do wymiarów molekuły wody i dlatego jest on idealnym naturalnym odwadniaczem. Ten 
naturalny odwadniacz z doskonałymi wynikami stosuje się do suszenia zamkniętych pomieszczeń, przy transporcie kontenerowym, kiedy trzeba przestrzegać ustalonej wilgotności, przy składowaniu najróżniejszych materiałów i produktów, od artykułów spożywczych aż po komponenty do telefonów samochodowych i komórkowych.
   Po zastosowaniu ZeoCemu można naturalny zeolit wykorzystać, jako odwadniacz i ponownie aktywować wysoką temperaturą, co zapewnia usunięcie zabsorbowanej wilgoci atmosferycznej z mikroporów, dzięki czemu te naturalne odwadniacze 
są gotowe do ponownego użycia, a zastosowanie ZeoCemu, jako osuszacza staje się szczególnie atrakcyjne również z ekonomicznego punktu widzenia. Zeolitom - klinoptilolitem, jako osuszaczem - odwadniaczem można wysuszyć substancję do niskiej wilgotności. Można go stosować wszędzie tam, gdzie są wysokie wymagania związane z wilgotnością.
   Nasze produkty, są 100 % naturalne bez dodatków chemii i mają najwyższą jakość.

Absorpcyjne i molekularne własności sieciowe są podstawą wykorzystania zeolitu - klinoptilolitu w przemyśle.
   W naturalnych warunkach wewnętrzna objętość jest wypełniona molekułami wody, po wysuszeniu staje się aktywnym sorbentem. Oferujemy bardzo szerokie zastosowanie naszego naturalnego zeolitu - ZeoCem, który jest fizycznie przystosowany do optymalnego wykorzystania w wielu dziedzinach przemysłu.

Sorbenty zapachów
   Produkt ZeoCem potrafi dzięki swoim wyjątkowym własnościom wyłapywać substancje nie tylko w ciekłym i stałym stanie skupienia, ale i w stanie gazowym, przez co  adsorbuje zapachy przy procesach produkcyjnych. Skutecznie usuwa wilgoć. Podstawą jest naturalny zeolit - klinoptilolit, uwodnionym glinokrzemian, z przestrzenną strukturą krystaliczną z systemem pustych miejsc i kanalików, w których zatrzymywane są różne szkodliwe związki.

ZeoCem Eco - oczyszczanie gazów
Naturalny adsorbent do czyszczenia gazów spalinowych i powietrza.

   Naturalny zeolit ZeoCem Eco, który jest stosowany do oczyszczania spalin, dzięki swojej specyficznej strukturze, umożliwia wychwytywanie substancji w gazowym stanie skupienia i jest wykorzystywany do sorpcji metali ciężkich, dioksyn i furanów, do dehydratacji gazów, sorpcji acetylenu, dwutlenku węgla, związków siarki amoniaku, do separacji powietrza, itp.

Własności
;
*
aktywny sorbent
,
*
niska cena w porównaniu z syntetycznym zeolitem
,
*
łatwa dostępność
,
*
dostateczna pojemność sorpcyjna
,
*
niskie koszty inwestycji i energii
.

Oczyszczanie spalin, filtry tkaninowe przy oczyszczaniu spalin i powietrza
,
-
strefa ekologii związków siarki jest jedną z dziedzin wykorzystania adsorpcyjnych własności naturalnych zeolitów. Związki siarki powstają przy produkcji celulozy, przechodzą albo przenikają do atmosfery i zanieczyszczają powietrze. Chodzi przede wszystkim o związki siarki, jak: siarkowodór, metanotiol i dwutlenek siarki.


W procesie oczyszczania spalin zeolit jest skuteczny przy następujących problemach;
*
sorpcja metali ciężkich
,
*
dehydratacja gazów (suszenie)
,
*
sorpcja dioksyn i furanów
,
*
sorpcja acetylenu, dwutlenku węgla, związków siarki
,
*
separacja powietrza
,
*
sorpcja gazowego amoniaku
,
*
sorpcja wilgoci przy wahaniach temperatury pracy w spalarniach
,
*
ochrona tkanin filtracyjnych przed uszkodzeniem przy spadku temperatury poniżej punktu rosy spalin
,
*
zeolit (klinoptilolit) jest przydatny, jako adsorbent przy usuwaniu emisji amoniaku z powietrza
,
*
wprowadzanie pyłu do węży filtracyjnych powoduje poprawę działania filtrów tkaninowych, regenerację i ich ochronę
,
*
wykorzystanie przy podczyszczaniu powietrza przed samym wejściem do filtra
,
*
wprowadzanie pyłu do węży filtracyjnych powoduje poprawę regeneracji filtrów tkaninowych i ich ochronę
,
*
mechaniczny filtr do oczyszczania spalin i eliminowania cząsteczek pylistych
.

Zalecane frakcje
Micro 20 | Micro 20 Extra Dry | Micro 50 | Micro 100

Pakowanie
25 kg worki | 1 000 kg big bag | silos / skip - transport luzem
  
Dodatki odchramiaczy do cementu KlinoMix, opatentowane przez spółkę Zeocem a.s., są podstawową opcją przy usuwaniu chromu z cementu we wszystkich cementowniach Europy Wschodniej i ma długoletnią tradycję. Korzystają z nich takie grupy, jak Lafarge Holcim, Heidelberg, CRH, Dyckerhoff i wiele innych spółek.

   Jest to produkt, wykonany na bazie technicznego siarczanu żelazawego i naturalnego glinokrzemianu. Istota sposobu zmniejszania ilości rozpuszczalnego w wodzie chromu Cr(VI) w cemencie polega na dodaniu aktywnej mieszanki przygotowanej na bazie naturalnego zeolitu i technicznego uwodnionego siarczanu żelazawego (aż do 50%) w ilości wagowo do 1 % - w zależności od zawartości Cr(VI) w cemencie.

  
Istota sposobu zmniejszania ilości rozpuszczalnego w wodzie chromu Cr(VI) w cemencie polega na dodaniu aktywnej mieszanki przygotowanej na bazie naturalnego zeolitu i technicznego uwodnionego siarczanu żelazawego (aż do 50%) w ilości wagowo do 1 % - w zależności od zawartości Cr(VI) w cemencie. KlinoMix - usuwające chrom dodatki do cementu zawierają oprócz składnika redukcyjnego - technicznego uwodnionego siarczanu żelazawego - naturalną substancję powierzchniowo aktywną - zeolit. Korzystną kombinacją tych dwóch składników można skuteczniej zmniejszyć zawartość rozpuszczalnego w wodzie chromu Cr(VI) w cemencie, niż samym siarczanem żelazawym. Następną wielką zaletą jest łatwe manipulowanie z tą mieszanką, łatwe dawkowanie i możliwość długotrwałego   magazynowania bez obniżenia działania redukcyjnego w cemencie. Wiadomo, że dodatek zeolitu do cementu ze względu na swoje  własności pucolanowe pozytywnie wpływa na  własności użytkowe cementu. KlinoMix - dodatki do cementu są również wykorzystywane na uzdatniania wód powierzchniowych i technologicznych.

Dodatki do betonu, materiał do produkcji cementów pucolanowych i wyrobów betonowych.
ZeoBau
- jest naturalnym suszonym, mielonym zeolitem stosowanym jako dodatek do betonu oraz dodatek do produktów chemii budowlanej, który na podstawie swoich własności pucolanowych wyraźnie poprawia jakość produktów budowlanych i betonów w zakresie wielu kontrolowanych parametrów.
   Jest on nierozpuszczalny w wodzie i pozostaje w niej w swojej naturalnej formie, nie tracąc swoich korzystnych własności, i jednocześnie jest termicznie stabilny. ZeoBau jest produkowany w różnej jakości (ziarnistość, wilgotność, czystość, itp.) i przeznaczony do szerokiego wykorzystania przy produkcji betonów i w wielu innych aplikacjach budowlanych.

Własności;
* zawiera 50-60 % aktywnego SiO2,
* poprawia stabilność mieszanki,
* eliminacja korozji siarczanowej,
* zwiększa odporność na siarczany,
* wiąże jony metali ciężkich,
* zmniejsza ilość C3A w cemencie,
* duża powierzchnia rozwinięcia,
* mała gęstość objętościowa


Własności warunkuje aktywność hydrauliczna, ilość aktywnych centrów krystalizacji na powierzchni ziaren zeolitu i wzrost pH środowiska.


Produkcja cementów pucolanowych
   Naturalny zeolit można w znaczeniu normy europejskiej EN 197-1 oznaczyć, jako naturalną pucolanę. Podobnie jak inne pucolany po zmieszaniu z wodą sam nie twardnieje, ale jeżeli jest drobno zmielony, reaguje w obecności wody z rozpuszczalnym wodorotlenkiem wapnia tworząc związki wapnia i związki silikatów wapiennych oraz glinianów wapnia, które są powodem rosnącej wytrzymałości. Aplikacja wagowo 15 % zeolitu, jako zamiennika zwykłego cementu portlandzkiego zapewnia taką samą odporność na siarczki, jaką wykazuje odporny na siarczki cement portlandzki. Zeolit jest jednym ze stosowanych substratów przy mieleniu cementu, jako zamiennik klinkieru i jest stosowany, jako podstawowy substrat (wagowo od 5 % do 50 %) przy mieleniu cementu. Zaletą jest zastąpienie klinkieru i przez to zmniejszenie kosztów produkcji. Zeolit działa również, jako aktywator klinkieru i żużla, co umożliwia zwiększenie stopnia zamiany klinkieru substratami.


ZeoBau – dodatki do betonu i produkcja wyrobów betonowych
   Produkty ZeoBau są stosowane nie tylko, jako dodatki do betonu, ale korzysta się z nich również przy produkcji wylewanych podłóg, dachów i prefabrykatów. Zeolit w mieszankach pełni funkcję stabilizatora, po jego dodaniu mieszanka mniej się rozlewa i jest łatwiej nią manipulować. Większe dawki zeolitu w mieszanym portlandzko - zeolitowym  cemencie przyczyniają się do zwiększenia jego odporności na siarczany. Dlatego ten cement jest zalecany do aplikacji w trudnym środowisku charakteryzującym się agresywnością siarczanową, na przykład w zawiesinach cementowych, zaprawach do iniekcji w betonach do fundamentowania specjalnego.

Zalety zastosowania ZeoBau - dodatki do betonu
   Przy przygotowaniu zawiesin cementowych dla potrzeb podziemnych ścian szczelinowych, iniekcji i zalewaniu mikropali oraz do mieszanek iniekcyjnych do kanałów kablowych, dodatek niewielkiej ilości zeolitu zasadniczo poprawia stabilność mieszanki. Cementowo - zeolitowe zawiesiny wolniej sedymentują i wolniej ulegają podziałowi na fazę stałą i ciekłą. Działanie stabilizacyjne zeolitu w zawiesinach cementowych zależy od własności sorpcyjnych i wymiany, jonowej zeolitu.

Zalecane frakcje:
ZeoBau Micro 50 | ZeoBau Micro 200 | ZeoBau Grid

Pakowanie:
25 kg worki | 1 000 kg big bag | silos / skip - transport luzem


KlinoMix dodatki odchramiaczy do cementu - Cement additives for removing chromium from cements.
- opatentowane przez spółkę Zeocem a.s., są podstawową opcją przy usuwaniu chromu z cementu we wszystkich cementowniach Europy Wschodniej i ma długoletnią tradycję. Korzystają z nich takie grupy, jak Holcim, Lafarge, Heidelberg i wiele innych spółek.
   Jest to produkt, wykonany na bazie technicznego siarczanu żelazawego i naturalnego glinokrzemianu. Istota sposobu zmniejszania ilości rozpuszczalnego w wodzie chromu Cr(VI) w cemencie polega na dodaniu aktywnej mieszanki przygotowanej na bazie naturalnego   zeolitu i technicznego uwodnionego siarczanu żelazawego (aż do 50%) w ilości wagowo do   1 % - w zależności od zawartości Cr(VI) w cemencie.
   Istota sposobu zmniejszania ilości rozpuszczalnego w wodzie chromu Cr(VI) w cemencie polega na dodaniu aktywnej mieszanki przygotowanej na bazie naturalnego zeolitu i technicznego uwodnionego siarczanu żelazawego (aż do 50%) w ilości wagowo do 1 % - w zależności od zawartości Cr(VI) w cemencie. KlinoMix - usuwające chrom dodatki do cementu 
zawierają oprócz składnika redukcyjnego - technicznego uwodnionego siarczanu żelazawego - naturalną substancję powierzchniowo aktywną - zeolit. Korzystną kombinacją tych dwóch składników można skuteczniej zmniejszyć zawartość rozpuszczalnego w wodzie chromu Cr(VI) w cemencie, niż samym siarczanem żelazawym. Następną wielką zaletą jest łatwe manipulowanie z tą mieszanką, łatwe dawkowanie i możliwość długotrwałego magazynowania bez obniżenia działania redukcyjnego w cemencie. Wiadomo, że dodatek zeolitu do cementu ze względu na swoje własności pucolanowe pozytywnie wpływa na własności użytkowe cementu. KlinoMix - dodatki do cementu są również wykorzystywane na uzdatniania wód powierzchniowych i technologicznych.

Produkty z grupy KlinoMix;
*
KlinoMix Granul,
*
KlinoMix Powder Extra
,
*
KlinoMix Powder Extra 11
,
*
KlinoMix Powder Extra 14.


Pakowanie:
silos / skip – transport luzem

Porównanie własności KlinoMixu i siarczanu żelazowego - dodatki odchramiaczy do cementu:
KlinoMix;
*
Maksymalna wilgotność (do 6%),
*
Gwarantowana drobna granulacja - zgodnie z potrzebami klienta gwarantowana w PNR,
*
Bezproblemowe dawkowanie zapewniają dobre własności przesypowe dodatku do cementu KlinoMix,
*
Bezproblemowe manipulowanie za pomocą transportu pneumatycznego,
*
Bezproblemowe magazynowanie w silosach bez straty optymalnych własności przesypowych,
*
Możliwość długotrwałego składowania bez ryzyka zmniejszenia działania redukcyjnego dodatku odchramiającego do cementu KlinoMix,
*
Granulacja materiału porównywalna z takim samym parametrem cementu, materiał jest przystosowany do dodawania bezpośrednio do gotowego cementu.

Siarczan żelazawy – FeSO4 x H20;
*
Duża wilgotność (aż do 30%),
*
Niestabilna granulometria,
*
Utrudnione dawkowanie, materiał klei się zapycha drogi transportowe,
*
Utrudniony transport w cysternach samochodowych, problemy przy napełnianiu i opróżnianiu cysterny samochodowej,
*
Problemy przy składowaniu w silosach - materiał się lepi i pozostaje przyklejony do ścianek silosa,
*
Przy długotrwałym składowaniu istnieje duże ryzyko zmniejszenia działania redukcyjnego ze względu na wilgoć atmosferyczną,
*
Można go stosować, jako dodatek do gotowego cementu, ale z wielkim ryzykiem, istnieje potrzeba homogenizacji już w młynie, bo w przeciwnym razie istnieje ryzyko powstania “rdzawych” plam na betonie.

ZeoSlag - domieszka do produkcji betonu

   Produkt jest wykonany przez bardzo drobne zmielenie wielkopiecowego żużla granulowanego z dodatkiem naturalnego zeolitu (pucolanu).

Przeznaczenie
   Produkt jest stosowany, jako domieszka II rodzaju przy produkcji betonów obejmujących przede wszystkim betony konstrukcyjne przygotowywane na budowie albo prefabrykowane betony konstrukcyjne. Może być zastosowany do produkcji cementów, do zapraw i mieszanek iniekcyjnych oraz, jako spoiwo do podziemnych szczelnych ścian szczelinowych oraz pali.

Zalety
;
*
długotrwały wzrost wytrzymałości
,
*
zwiększenie odporności betonów na korozję siarczanową
,
*
zmniejszenie ryzyka powstania pęknięć i mikropęknięć
,
*
zmniejszenie ciepła hydratacji betonów
,
*
zmniejszenie ryzyka powstania reaktywności alkalicznej
,
*
oszczędność kosztów materiałowych przy produkcji betonu
,
*
zmniejsza emisję CO2 i oszczędza środowisko.

Pakowanie
:
silos / skip – transport luzemZeoCem Micro

Uniwersalny wysoce skuteczny wypełniacz /sorbent/ dla różnych gałęzi przemysłu,
-
nadaje się do zaawansowanych rozwiązań green-tech w branży. Z jego unikalnych cech bardzo drobny rozmiar cząstek, zwiększona selektywna absorpcja, zmaksymalizowany obszar powierzchni i wewnętrzna pojemność materiału - zapewnia alternatywne możliwości zwiększania parametrów jakościowych produkcji, zmniejszając zewnętrzne produkcji i korzyści ekonomicznych.


Cechy produktu Micro;
*
Optymalizuje wielkość cząstek oraz stopnia produktu
,
*
Jednorodność i stabilność kompozycji wpływa na skuteczność składników aktywnych
,
*
Poprawia homogenizację i stabilizuje mieszaninę
,
*
Zapewnia efekty przeciwzakrzepowe
,
*
Sorbuje wilgoć, niepożądane substancje i zapachy
,
*
Zmniejszyć emisję zanieczyszczeń
,
*
Przyczynia się do zwiększenia efektywności substancji czynnej
,
*
Poprawia właściwości produktów końcowych
,
*
Zmniejsza koszty produkcji
.

   Naturalny ZeoCem, produkt, który stosuje się, jako wypełniacz i ekonomiczny zamiennik innych substancji w różnych gałęziach przemysłu jest naturalnym, mikrokrystalicznym, uwodnionym glinokrzemianem metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych, który odznacza się przestrzenną strukturą, zawierające pory i puste miejsca o molekularnych wymiarach. Sorbuje on do swoich kanalików różnorodne substancje, polarne i niepolarne, molekuły organiczne i nieorganiczne, substancje zapachowe, itp. Dzięki swoim wyjątkowym własnościom wyłapuje substancje ze  środowiska stałego, gazowego i płynnego.
   Sieciowe własności adsorpcyjne i molekularne są podstawą wykorzystania zeolitu - Klinoptylolitu w przemyśle. W naturalnych warunkach wewnętrzna przestrzeń wypełniacza jest wypełniona molekułami wody, po wysuszeniu staje się aktywnym sorbentem. Oferujemy bardzo szerokie zastosowania naszego naturalnego zeolitu - ZeoCem, który został fizycznie przystosowany do optymalnego wykorzystania w wielu dziedzinach przemysłu.

Wypełniacze
   Mikro zmielony zeolit wykorzystuje się jako wypełniacz w przemyśle gumowym, papierniczym i drzewnym przy produkcji klejonych materiałów sklejkowych, jako  zamienników innych materiałów (kaoliny, mączki). Zaletami naturalnego zeolitu są oszczędność kosztów w procesie produkcji oraz sorpcja niepożądanych substancji i zapachów, zmniejszenie emisji i poprawa własności końcowych produktów.
   Produkty z grupy ZeoCem są w dużej mierze stosowane, jako wypełniacze do różnych systemów, gdzie ich zastosowanie pozwala poprawić własności fizyczne i mechaniczne takie, jak: wytrzymałość, twardość, odporność na ścieranie, ciągliwość, odporność na wysokie temperatury, korozję i starzenie. Mineralnym nieorganicznym wypełniaczem można wpłynąć na końcowy wygląd i na pewno na cenę produkcji.

Papier - naturalny zeolit, jako mineralny wypełniacz przy produkcji specjalnych papierów, gdzie nieuniknione byłoby minimalizowanie nasiąkliwości (różne nasiąkliwe bibuły).

Karton – naturalny zeolit, jako mineralny wypełniacz 
przy produkcji wysokiej jakości kartonów i opakowań kartonowych, które dzięki dodatkowi zeolitu potrafią sorbować wilgoć i zapachy (wykorzystywane na przykład w przemyśle spożywczym przy pakowaniu aromatycznych artykułów spożywczych, gdzie trzeba zapewnić osuszenie środowiska, itp.).

Tworzywa sztuczne – naturalny zeolit, jako mineralne wypełniacze przy produkcji granulatów PA, PP, PE. Dokładnie i bardzo drobno zmielona mączka zeolitowa jest doskonałym wypełniaczem i dla materiałów polimerowych, przy czym w porównaniu z innymi stosowanymi wypełniaczami jest ona korzystna ekonomicznie.

Guma - naturalny zeolit, jako mineralne wypełniacze do gumy poprawia twardość, zwiększa maksymalne możliwe wydłużenie, wytrzymałość na rozciąganie i zmniejsza gęstość.

Farby - naturalny zeolit, jako mineralne wypełniacze do produkcji farb, istotną zaletą w porównaniu z innymi wypełniaczami jest pochłanianie zapachów w procesie produkcji i mieszania farb.

Kleje - naturalny zeolit, jako mineralne wypełniacze 
przy produkcji systemów klejenia, żywic fenolowo - formaldehydowych, żywic mocznikowo - formaldehydowych. Dodanie zeolitu do utwardzacza wielokrotnie zwiększa styczną powierzchnię klejenia, co poprawia wytrzymałość połączenia.

Dawkowanie:
* wagowo 10-40 hm % mieszanki.

KlinoCarb

Specjalny produkt do czyszczenia zanieczyszczeń gazowych Ii innych zanieczyszczeń powietrza.

Zastosowanie:

Produkt KlinoCarb jest dla sorpcji wilgoci i zanieczyszczeń (metale ciężkie, dioksyny, etc.) medium gazowego (emisji spalin itp.).

Pakowanie
25 kg worki | 1 000 kg big bag | silos / skip – transport luzem


KlinoSorb

Materiał sorpcyjny do awarii ekologicznych i przemysłowych
.
   KlinoSorb (naturalny glinokrzemian) jest uniwersalnym środkiem sorpcyjnym (materiał sorpcyjny), specjalnie aktywowanym w celu uzyskania wysokiej zdolności sorpcyjnej. Dzięki swoim wyjątkowym własnościom jest stosowany, jako materiał sorpcyjny do awarii ekologicznych i przemysłowych.


Własności;
*
efektywne pochłanianie zanieczyszczeń i zapachu
,
*
duża zdolność sorpcyjna
,
*
maksymalna stabilność chemiczna
,
*
bezpieczny dla gleby, roślin i zwierząt
.

   Materiał sorpcyjny jest odpowiedni do zastosowania w przemyśle, w gospodarstwie domowym przy likwidacji skutków awarii z materiałami ropopochodnymi, w rolnictwie, w leśnictwie przy wyciekach substancji chemicznych. Maksymalna stabilność chemiczna i zdolność zatrzymywania sorbowanego materiału. Materiał sorpcyjny pochłania oprócz substancji w stanie ciekłym również zapachy. Jest to sorbent z pośrednim działaniem bakteriostatycznym i fungistatycznym (zmniejszenie nasycenia wodą w środowisku ogranicza aktywność metaboliczną łącznie z rozmnażaniem się mikroorganizmów).
  
KlinoSorb - naturalny materiał sorpcyjny zapewnia ekstremalnie dużą powierzchnię minerału do adsorpcji substancji zanieczyszczających (100 kg KlinoSorbu ma powierzchnię zewnętrzną przekraczającą 3 miliony m2 i powierzchnię wewnętrzną 60 milionów m2).


Ochrona środowiska naturalnego.
   KlinoSorb - materiał sorpcyjny na bazie naturalnego zeolitu jest bezpieczny dla gleby, wody, roślin i zwierząt. Pomaga przy ochronie środowiska naturalnego. Naturalny zeolit dzięki swojej wyjątkowej strukturze i własnościom stosuje się też w rolnictwie, jako glebowa substancja pomocnicza do substratów i hodowli zwierząt, jako uzupełniająca substancja paszowa dla wszystkich gatunków zwierząt.


Zalecane frakcje
0 - 0,2 mm | 0,5 - 1 mm

Pakowanie
10 kg wiadro | 15 kg wiadro | 20 kg wiadro | 25 kg worki | 1 000 kg big bag | silos / skip - transport luzem.